1. En översikt över dataskyddet

Allmän information

Följande information ger dig en lättnavigerad översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Termen "personuppgifter" omfattar alla uppgifter som kan användas för att personligen identifiera dig. För detaljerad information om föremålet för dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration, som vi har inkluderat under denna kopia.

Datainspelning på vår webbplats

Vem är ansvarig för registrering av uppgifter på denna webbplats (dvs. "registeransvarig")?

Uppgifterna på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör, vars kontaktinformation finns tillgänglig under avsnittet "Information som krävs enligt lag" på denna webbplats.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av din delning av dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.

Våra IT-system registrerar automatiskt andra data när du besöker vår webbplats. Dessa uppgifter omfattar främst teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid då webbplatsen användes). Denna information registreras automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vilka är de syften vi använder dina uppgifter för?

En del av informationen genereras för att garantera felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?

Du har rätt att när som helst få information om källan, mottagarna och ändamålen med dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för sådana upplysningar. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Tveka inte att när som helst kontakta oss under den adress som anges i avsnittet "Information som krävs enligt lag" på denna webbplats om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade problem. Du har också rätt att logga ett klagomål hos den behöriga tillsynsbyrån.

Dessutom har du under vissa omständigheter rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. För mer information, se dataskyddsdeklarationen under avsnittet "Rätt till begränsning av databehandling".

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats kommer en mängd personlig information att samlas in. Personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in samt vilka ändamål vi använder dessa uppgifter för. Den förklarar också hur och för vilket ändamål informationen samlas in.

Vi rekommenderar härmed att överföring av data via Internet (dvs. via e-postkommunikation) kan vara benägen för säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att helt skydda data mot åtkomst från tredje part.

Information om ansvarig part (kallad "controller" i GDPR)

Personuppgiftsansvarig på denna webbplats är:

Alexander Kuhlmann

Telefon: 0234 544493-54
E-post: kuhlmann@ecofinia.de

Den registeransvarige är den fysiska person eller juridiska person som ensamt eller tillsammans med andra fattar beslut om ändamål och resurser för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett brett spektrum av databehandlingstransaktioner är endast möjliga under förutsättning att du uttryckligen samtycker. Du kan också när som helst återkalla allt samtycke som du redan har gett oss. För att göra det behöver du bara skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Detta ska inte påverka lagenligheten av all datainsamling som inträffade före återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall. rätt att invända mot direktreklam (artikel 21 GDPR)

Om uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6 sekt. 1 lit. e eller f GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på skäl som härrör från din unika situation. Detta gäller även all profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. För att fastställa den rättsliga grunden, på vilken all behandling av uppgifter baseras, se denna dataskyddsdeklaration. Om du loggar en invändning kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte är i stånd att presentera tvingande skyddsgrunder som är värda att behandla dina uppgifter, som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är att hävda, utöva eller försvara lagliga rättigheter (invändning enligt artikel 21 sekt. 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att delta i direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina berörda personuppgifter för sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån den är kopplad till sådan direktreklam. Om du invänder kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direktreklamändamål (invändning enligt artikel 21 i GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot den allmänna dataskyddsförordningen har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att logga ett klagomål gäller oavsett andra administrativa eller rättsliga förfaranden som finns tillgängliga som rättsliga tillvägagångssätt.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi lämnar över alla uppgifter som vi automatiskt behandlar på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnas till dig eller en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av data till en annan registeransvarig kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om webbläsarens adressrad växlar från "http://" till "https://" och även genom att låsaikonens utseende på webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information om, blockering, rättelse och utrotning av uppgifter

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade, blockerade eller utrotade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst på adressen i avsnittet "Information som krävs enligt lag.".

Rätt att kräva bearbetningsbegränsningar

Du har rätt att kräva att restriktioner införs när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avsnittet "Information som krävs enligt lag". Rätten att begära begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

  • Om du skulle bestrida riktigheten av dina uppgifter arkiverade av oss behöver vi vanligtvis lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid utredningen pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter genomfördes/sker på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva att dessa uppgifter raderas.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller göra anspråk på lagliga rättigheter har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att radera dem.
  • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 sekt. 1 GDPR, dina rättigheter och våra rättigheter måste vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vems intressen som gäller har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter kan dessa uppgifter – med undantag för deras arkivering – endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara lagliga rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse som anges av EU eller en EU-medlemsstat.

Avslag på oönskad e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publiceras i samband med den obligatoriska informationen som ska tillhandahållas i avsnittet "Information som krävs enligt lag" för att skicka oss marknadsförings- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig den uttryckliga rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av marknadsföringsinformation, till exempel via SPAM-meddelanden.

3. Registrering av data på vår webbplats

Cookies

I vissa fall använder vår webbplats och dess sidor så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Syftet med cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och lagras av din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är så kallade "sessionscookies". De raderas automatiskt efter din ledighet på vår webbplats. Andra cookies kommer att arkiveras på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.

Du kan justera inställningarna i din webbläsare för att se till att du meddelas varje gång cookies placeras och för att du endast ska kunna acceptera cookies i specifika fall eller för att utesluta godkännande av cookies för specifika situationer eller i allmänhet och för att aktivera automatisk radering av cookies när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationstransaktionen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnsfunktionen) lagras på grundval av artikel 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att säkerställa tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av operatörens tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies för analys av dina surfmönster) ska lagras, behandlas de separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare kommunicerar till oss automatiskt. Informationen omfattar följande:

  • Typ och version av webbläsare som används
  • Det använda operativsystemet
  • URL för referenter
  • Värdnamnet på den åtkomstdatorn
  • Tiden för serverförfrågan
  • IP-adressen

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av artikel 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria skildringen och optimeringen av operatörens webbplats. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer informationen i kontaktformuläret samt eventuella kontaktuppgifter som tillhandahålls däri att lagras av oss för att hantera din förfrågan och i händelse av att vi har ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Därför sker behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret uteslutande baserat på ditt samtycke (artikel 6 sekt 1 lit. en GDPR). Du har rätt att när som helst återkalla allt samtycke som du redan har gett oss. För att göra det behöver du bara skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Detta ska inte påverka lagenligheten av all datainsamling som inträffade före återkallelsen.

Den information du har angett i kontaktformuläret ska finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkalla ditt samtycke till arkivering av uppgifter eller om det syfte för vilket informationen arkiveras inte längre finns (t.ex. efter att vi har avslutat vårt svar på din förfrågan). Detta skall inte påverka tillämpningen av tvingande rättsliga bestämmelser – särskilt lagringsperioder.

Registrering på denna webbplats

Du har möjlighet att registrera dig på vår webbplats för att kunna använda ytterligare webbplatsfunktioner. Vi kommer endast att använda de uppgifter du anger i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den information vi begär vid registreringen måste anges i sin helhet. Annars kommer vi att avslå registreringen.

För att meddela dig om viktiga ändringar i omfattningen av vår portfölj eller i händelse av tekniska ändringar kommer vi att använda den e-postadress som tillhandahålls under registreringsprocessen.

Vi behandlar de uppgifter som anges under registreringsprocessen på grundval av ditt samtycke (artikel 6 sekt 1 lit. en GDPR). Du har rätt att när som helst återkalla allt samtycke som du redan har gett oss. För att göra det behöver du bara skicka oss ett informellt meddelande via e-post. Detta ska inte påverka lagenligheten av all datainsamling som inträffade före återkallelsen.

De uppgifter som registreras under registreringsprocessen ska lagras av oss så länge du är registrerad på vår webbplats. Därefter ska sådana uppgifter raderas. Detta skall inte påverka obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsdata)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för etablering, innehållsorganisation eller ändring av rättsförhållandet (datainventering). Dessa åtgärder vidtas på grundval av artikel 6 sekt. 1 lit.b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för fullgörande av ett avtal eller åtgärder före avtal. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av vår webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för att göra det möjligt för användare att använda tjänsterna och fakturera för dem.

De insamlade kunduppgifterna ska raderas när beställningen har slutförts eller affärsförbindelsen har upphört. Detta skall inte påverka eventuella lagstadgade lagringsmandat.

Dataöverföring vid utgående avtal om tjänster och digitalt innehåll

Vi delar personuppgifter med tredje part endast om detta är nödvändigt i samband med hanteringen av avtalet; till exempel med finansinstitutet med uppgift att behandla betalningar.

Ytterligare överföring av uppgifter ska inte ske eller ska endast ske om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. All delning av dina uppgifter med tredje part i avsaknad av ditt uttryckliga samtycke, till exempel för reklamändamål, ska inte ske.

Grunden för behandling av data är art. 6 sekt. 1 lit.b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för fullgörande av ett avtal eller för åtgärder före avtal.

4. Sociala medier

Plugin-program på Instagram

Vi har integrerade funktioner på den offentliga medieplattformen Instagram på vår webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att länka innehåll från vår webbplats till din Instagram-profil. Detta gör det möjligt för Instagram att allokera ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi måste påpeka att vi som leverantör av webbplatsen och dess sidor inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna och dess användning av Instagram.

Användningen av Instagram-plugin-programmet är baserad på art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att vara så synlig som möjligt på sociala medier.

För mer information om detta ämne, se Instagrams dataskyddsdeklaration på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Analysverktyg och reklam

WordPress Statistik

Denna webbplats använder WordPress-verktyget Stats för att statistiskt analysera användaråtkomstinformation. Leverantören av lösningen är Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats använder cookies som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera användningen av denna webbplats. Informationen som genereras av cookies om användningen av vår webbplats lagras på servrar i USA. Din IP-adress görs anonym efter bearbetning och före lagringen av data.

"WordPress Stats"-cookies kommer att finnas kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Lagringen av "WordPress Stats" cookies och användningen av detta analysverktyg är baserade på art. 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av anonym analys av användarmönster för att optimera operatörens webberbjudanden och reklam.

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du kommer att meddelas när cookies placeras och du kan tillåta cookies endast i vissa fall eller utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och du kan också aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

Du har möjlighet att invända mot insamling och användning av dina data för framtida konsekvenser genom att placera en opt out-cookie i din webbläsare genom att klicka på följande länk: https://www.quantcast.com/opt-out/.

6. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet som erbjuds på denna webbplats behöver vi från dig en e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och samtycka till mottagandet av nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter får samlas in eller samlas in endast på frivillig basis. Vi kommer endast att använda sådana uppgifter för att skicka den begärda informationen och ska inte dela sådana uppgifter med någon tredje part.

Behandlingen av den information som anges i prenumerationsformuläret för nyhetsbrev ska ske uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 sekt. 1 lit. en GDPR). Du kan återkalla det samtycke du har gett till arkivering av uppgifter, e-postadressen och användningen av denna information för att skicka nyhetsbrevet när som helst, till exempel genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet. Detta skall inte påverka lagligheten i de databehandlingstransaktioner som hittills har ägt rum.

De uppgifter du arkiverar hos oss i syfte att skriva ut nyhetsbrevet ska arkiveras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. När du har avbrutit prenumerationen på nyhetsbrevet ska uppgifterna raderas. Detta ska inte påverka uppgifter som vi har arkiverat för andra ändamål.

Snabbmail

Denna webbplats använder Rapidmail för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Tyskland.

Rapidmail-tjänster kan bland annat användas för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. De uppgifter du anger för att prenumerera på nyhetsbrevet arkiveras på Rapidmail-servrar i Tyskland.

Om du inte vill tillåta en analys av Rapidmail måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för dig att göra detta i varje nyhetsbrevsmeddelande. Dessutom kan du också avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet direkt på webbplatsen.

Dataanalys av Rapidmail

Av analytiska skäl taggas e-postmeddelanden som skickas via Rapidmail med en så kallad "Tracking Pixel", som ansluter till Rapidmails servrar när e-postmeddelandet öppnas. Därför är det möjligt att avgöra om ett nyhetsbrevs e-postmeddelande faktiskt öppnades.

Med hjälp av Rapidmail kan vi också avgöra om och vilka länkar i nyhetsbrevsmeddelandet mottagaren klickade på. Alla länkar som är integrerade i e-postmeddelandet är så kallade spårningslänkar som gör att vi kan räkna dina klick.

För mer information om Rapidmail-analysfunktionerna, följ denna länk: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Rättslig grund

Uppgifterna behandlas baserat på ditt samtycke (artikel 6 sekt 1 lit. en GDPR).  Du kan återkalla alla samtycken som du har gett när som helst genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagenligheten av eventuella databehandlingstransaktioner som har ägt rum före återkallelsen.

Lagringsperiod

De uppgifter du arkiverar hos oss i syfte att skriva ut nyhetsbrevet ska arkiveras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. När du har avbrutit din prenumeration på nyhetsbrevet ska uppgifterna raderas från våra servrar såväl som från CleverElements. Detta ska inte påverka uppgifter som vi har arkiverat för andra ändamål.

För mer information, se Rapidmails dataskyddsförordningar på: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Genomförande av ett avtal om databehandling

Vi har genomfört ett avtal med Rapidmail, där vi kräver att Rapidmail skyddar våra kunders data och avstår från att dela sådana uppgifter med tredje part. Du kan granska detta avtal under följande länk: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf.

7. Plugin-program och verktyg

Google Maps

Via ett API använder denna webbplats karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att google Maps-funktionerna ska kunna användas måste din IP-adress lagras. Som regel överförs denna information till en av Googles servrar i USA, där den arkiveras. Operatören av denna webbplats har ingen kontroll över dataöverföringen.

Vi använder Google Maps för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt och för att göra de platser som avslöjas på vår webbplats lätta att hitta. Detta utgör ett berättigat intresse enligt definitionen i artikel 6 sekt. 1 lit. f GDPR.

Mer information om hanteringen av användardata finns i Googles sekretessdeklaration för data enligt: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallad "reCAPTCHA") på våra webbplatser. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Syftet med reCAPTCHA är att avgöra om data som anges på våra webbplatser (t.ex. information som anges i ett kontaktformulär) tillhandahålls av en mänsklig användare eller av ett automatiserat program. För att fastställa detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarnas beteende baserat på en mängd olika parametrar. Denna analys utlöses automatiskt så snart webbplatsbesökaren kommer in på webbplatsen. För denna analys utvärderar reCAPTCHA en mängd olika data (t.ex. IP-adress, tid som webbplatsbesökaren tillbringade på webbplatsen eller markörrörelser som initierats av användaren). De data som spåras under sådana analyser vidarebefordras till Google.

ReCAPTCHA-analyser löper helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare varnas inte för att en analys pågår.

Uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6 sekt. 1 lit. f GDPR. Det ligger i webbplatsoperatörernas legitima intresse, att skydda operatörens webbinnehåll mot missbruk av automatiserade industriella spionagesystem och mot SPAM.

Om du vill ha mer information om Google reCAPTCHA och granska Googles datasekretessdeklaration följer du dessa länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=en och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.