1 Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. De term "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Registratie van gegevens op onze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn in de rubriek "Wettelijk verplichte informatie" op deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult op ons contactformulier.

Onze IT-systemen registreren automatisch andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens bestaan hoofdzakelijk uit technische informatie (bv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is geraadpleegd). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze verstrekking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U hebt het recht om te allen tijde informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld is in de rubriek "Wettelijk verplichte informatie" op deze website indien u vragen hebt over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Bovendien hebt u in bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Raadpleeg voor meer informatie de gegevensbeschermingsverklaring onder het kopje "Recht op beperking van gegevensverwerking".

2 Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en zijn pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u er hierbij op dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor leemten in de beveiliging. Het is niet mogelijk gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de "voor de verwerking verantwoordelijke" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Alexander Kuhlmann

Telefoon: 0234 544493-54
E-mail: kuhlmann@ecofinia.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala van gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde de toestemming die u ons reeds hebt gegeven, intrekken. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is ons een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. e of f GDPR, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van redenen die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Om de rechtsgrondslag te bepalen waarop elke verwerking van gegevens is gebaseerd, gelieve deze verklaring inzake gegevensbescherming te raadplegen. Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij in staat zijn dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking van uw gegevens aan te voeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien het doel van de verwerking het opeisen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten is (bezwaar overeenkomstig Art. 21 Sect. 1 GDPR).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het voeren van directe reclame, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer voor directe reclamedoeleinden gebruikt (bezwaar op grond van art. 21 lid 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of arbeidsplaats hebben of op de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel ter beschikking staan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een derde worden overhandigd in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.

SSL en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, afscherming, rechtzetting en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om te allen tijde informatie te verlangen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede over het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten rectificeren, blokkeren of wissen. Indien u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres vermeld in de sectie "Wettelijk verplichte informatie".

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht te eisen dat beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat vermeld staat in het gedeelte "Wettelijk verplichte informatie". Het recht om beperking van de verwerking te eisen, geldt in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, zullen wij doorgaans enige tijd nodig hebben om deze bewering te verifiëren. Zolang dit onderzoek loopt, hebt u het recht te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze is/wordt uitgevoerd, hebt u de mogelijkheid om te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt in plaats van dat de verwijdering van deze gegevens wordt geëist.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat zij wordt gewist.
  • Indien u bezwaar heeft aangetekend overeenkomstig Art. 21 Sect. 1 GDPR, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij verzetten ons hierbij tegen het gebruik van de contactgegevens die worden gepubliceerd in samenhang met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de rubriek "Wettelijk verplichte informatie" om ons promotie- en informatiemateriaal toe te zenden waarom wij niet uitdrukkelijk hebben verzocht. De beheerders van deze website en zijn pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

3. registratie van gegevens op onze website

Cookies

In sommige gevallen maken onze website en zijn pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten. Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u gewaarschuwd wordt telkens wanneer cookies worden geplaatst en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te aanvaarden of de aanvaarding van cookies voor specifieke situaties of in het algemeen uit te sluiten en de automatische verwijdering van cookies te activeren wanneer u uw browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de beheerder te garanderen. Indien andere cookies (bv. cookies voor de analyse van uw browsingpatronen) moeten worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Serverlogbestanden

De provider van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de computer die toegang heeft
  • De tijd van het serveronderzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij een technisch foutloze weergave en bij de optimalisering van de website van de exploitant. Daartoe moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de gegevens in het contactformulier en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen behandelen en voor het geval dat wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U hebt het recht om de toestemming die u ons reeds hebt gegeven, te allen tijde in te trekken. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is ons een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijv. nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - onverlet.

Registratie op deze website

U hebt de mogelijkheid om u op onze website te registreren om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van het aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft ingeschreven. De gegevens die wij bij de inschrijving vragen, moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de inschrijving afwijzen.

Om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in de omvang van ons aanbod of in geval van technische wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat u tijdens de registratieprocedure hebt opgegeven.

Wij verwerken de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U hebt het recht om de toestemming die u ons reeds hebt gegeven, te allen tijde in te trekken. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen, is ons een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd. Vervolgens worden deze gegevens gewist. Dit laat verplichte wettelijke bewaarplichten onverlet.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de totstandbrenging, de inhoudelijke organisatie of de wijziging van de rechtsbetrekking (gegevensinventarisatie). Deze acties worden ondernomen op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele acties toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van de diensten en om deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist bij de voltooiing van de bestelling of de beëindiging van de zakelijke relatie. Een en ander laat eventuele wettelijke bewaarplichten onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van de overeenkomst; bijvoorbeeld met de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen.

Verdere overdracht van gegevens zal niet plaatsvinden of alleen plaatsvinden indien u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden.

De grondslag voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele handelingen toestaat.

4. sociale media

Instagram invoegtoepassing

Wij hebben functies van het publieke mediaplatform Instagram in onze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om inhoud van onze website te koppelen aan uw Instagram-profiel. Dit stelt Instagram in staat om uw bezoek aan onze website toe te wijzen aan uw gebruikersaccount. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en de pagina's ervan geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Het gebruik van de Instagram plug-in is gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de verklaring van Instagram over gegevensbescherming raadplegen op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. analyse-instrumenten en reclame

WordPress Statistieken

Deze website maakt gebruik van de WordPress tool Stats om de toegangsinformatie van gebruikers statistisch te analyseren. De leverancier van de oplossing is Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik van deze website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt na verwerking en vóór opslag van de gegevens geanonimiseerd.

"WordPress Stats cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

De opslag van "WordPress Stats" cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de anonieme analyse van gebruikerspatronen, om het webaanbod en de reclame van de websitebeheerder te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer cookies worden geplaatst en u kunt cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt ook de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

U hebt wel de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor toekomstige implicaties door een opt-out cookie in uw browser te plaatsen door op de volgende link te klikken: https://www.quantcast.com/opt-out/.

6. nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie aan de hand waarvan wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u instemt met de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of deze worden alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen deze gegevens niet aan derden doorgeven.

De verwerking van de in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor het archiveren van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. Dit laat de rechtmatigheid van alle tot dusver verrichte gegevensverwerkingsverrichtingen onverlet.

De gegevens die u met het oog op het abonnement op de nieuwsbrief bij ons archiveert, worden door ons gearchiveerd totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Zodra u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt, worden de gegevens gewist. Dit heeft geen gevolgen voor gegevens die wij voor andere doeleinden hebben gearchiveerd.

Rapidmail

Deze website maakt gebruik van Rapidmail voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Duitsland.

Rapidmail-diensten kunnen onder meer worden gebruikt om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. De gegevens die u invoert om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden gearchiveerd op de servers van Rapidmail in Duitsland.

Indien u geen toestemming wenst te geven voor een analyse door Rapidmail, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. In elk nieuwsbriefbericht vindt u een link waarmee u dit kunt doen. Bovendien kunt u zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Gegevensanalyse door Rapidmail

Voor analytische doeleinden worden e-mails die via Rapidmail worden verzonden, voorzien van een zogenaamde "Tracking Pixel", die verbinding maakt met de servers van Rapidmail zodra de e-mail wordt geopend. Daardoor kan worden nagegaan of een nieuwsbrief-e-mail daadwerkelijk werd geopend.

Met behulp van Rapidmail kunnen wij ook nagaan of en welke links in het nieuwsbriefbericht de ontvanger heeft aangeklikt. Alle in de e-mail geïntegreerde links zijn zogenaamde Tracking Links die ons in staat stellen uw kliks te tellen.

Voor meer details over de Rapidmail analysefuncties, kunt u deze link volgen: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Rechtsgrondslag

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingstransacties die vóór uw herroeping hebben plaatsgevonden.

Bewaartermijn

De gegevens die u met het oog op het abonnement op de nieuwsbrief bij ons archiveert, worden door ons gearchiveerd totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Zodra u uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt, zullen de gegevens worden verwijderd van onze servers en die van CleverElements. Dit heeft geen gevolgen voor gegevens die wij voor andere doeleinden hebben gearchiveerd.

Voor meer details kunt u de voorschriften inzake gegevensbescherming van Rapidmail raadplegen op: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Sluiting van een overeenkomst inzake gegevensverwerking

Wij hebben een contract gesloten met Rapidmail, waarin wij eisen dat Rapidmail de gegevens van onze klanten beschermt en ervan afziet deze gegevens met derden te delen. U kunt dit contract inzien onder de volgende link: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf.

7 Plug-ins en gereedschappen

Google Maps

Via een API maakt deze website gebruik van de cartografische dienst Google Maps. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om het gebruik van de Google Maps-functies mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

Wij gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website vermelde locaties gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang als omschreven in artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op onze websites. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Het doel van reCAPTCHA is om te bepalen of gegevens die op onze websites worden ingevoerd (bijv. informatie die in een contactformulier wordt ingevoerd) door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma worden verstrekt. Om dit te bepalen, analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoekers aan de hand van een aantal parameters. Deze analyse wordt automatisch gestart zodra de websitebezoeker de site betreedt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA een verscheidenheid aan gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de site doorbracht of cursorbewegingen die door de gebruiker werden geïnitieerd). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet op geattendeerd dat er een analyse aan de gang is.

De gegevens worden verwerkt op grond van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Het is in het rechtmatige belang van de website-exploitant om zijn webinhoud te beschermen tegen misbruik door geautomatiseerde industriële spionagesystemen en tegen SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en om de Privacyverklaring van Google te bekijken, kunt u deze links volgen: https://policies.google.com/privacy?hl=en en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.