1 Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwolą Państwu w łatwy sposób zorientować się, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które załączamy pod niniejszą kopią.

Zapisywanie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tzn. "administrator danych")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie.

W jaki sposób zapisujemy Twoje dane?

Gromadzimy Państwa dane w wyniku udostępnienia ich nam przez Państwa. Mogą to być na przykład informacje wprowadzone przez użytkownika do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich informacji?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za ich ujawnienie. Mają Państwo również prawo zażądać, aby Państwa dane zostały skorygowane, zablokowane lub usunięte. W razie pytań dotyczących tej lub innej kwestii związanej z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwej agencji nadzorującej.

Ponadto, w pewnych okolicznościach, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w części "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

2 Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w GDPR "administratorem danych")

Administratorem przetwarzającym dane na tej stronie internetowej jest:

Alexander Kuhlmann

Telefon: 0234 544493-54
E-mail: kuhlmann@ecofinia.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną nam wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Nie narusza to zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed Państwa odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 GDPR)

W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f GDPR, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w oparciu o podstawy wynikające z Twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również wszelkiego profilowania opartego na tych przepisach. W celu określenia podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie przedstawić ważne powody ochrony danych osobowych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub jeśli celem przetwarzania jest dochodzenie, wykonywanie lub obrona uprawnień prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu prowadzenia takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do agencji nadzorczej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj mieszkają, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać, aby wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przekazują nam Państwo jako operatorowi strony internetowej, strona ta wykorzystuje program szyfrujący SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje o danych, ich blokowanie, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Państwa danych. Użytkownik może również mieć prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie na adres podany w sekcji "Informacje wymagane przez prawo".

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo". Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania przez Państwa poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj będziemy potrzebować czasu na weryfikację takiego roszczenia. W czasie trwania dochodzenia mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
  • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są Państwu potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały być rozważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego wskazane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji "Informacje wymagane przez prawo", do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej strony internetowej i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

3. zapisywanie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

W niektórych przypadkach nasza witryna i jej strony wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony. Inne pliki cookies pozostaną zarchiwizowane na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.

Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby upewnić się, że jesteś powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane i aby umożliwić akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcje tej strony mogą być ograniczone.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług przez operatora. Jeśli mają być zapisywane inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy wzorców przeglądania), są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersja używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas zapytania do serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, należy rejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody.

Dlatego też przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać zgodę, której już nam Państwo udzielili. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Nie narusza to zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed Państwa odwołaniem.

Informacje, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. po zakończeniu odpowiedzi na Twoje zapytanie). Nie narusza to żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - w szczególności okresów przechowywania danych.

Rejestracja na tej stronie

Mają Państwo możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony. Wprowadzone przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, w której się Państwo zarejestrowali. Wymagane informacje, o które prosimy w czasie rejestracji, muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

Do powiadamiania Państwa o ważnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych wykorzystujemy adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.

Dane wprowadzone podczas procesu rejestracji przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać zgodę, której już nam Państwo udzielili. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Nie narusza to zgodności z prawem gromadzenia danych, które miało miejsce przed Państwa odwołaniem.

Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Następnie dane te są usuwane. Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązkowych ustawowych zobowiązań w zakresie przechowywania danych.

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (inwentaryzacja danych). Działania te podejmowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikom korzystania z usług i wystawiania rachunków.

Zgromadzone dane klientów są usuwane po zakończeniu zlecenia lub zerwaniu stosunków handlowych. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych nakazów zatrzymania.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów o świadczenie usług i udostępnianie treści cyfrowych

Udostępniamy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z realizacją umowy, np. instytucji finansowej, której powierzono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, np. w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub w celu podjęcia działań przedumownych.

4. media społecznościowe

Wtyczka Instagram

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje publicznej platformy medialnej Instagram. Funkcje te są oferowane przez firmę Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć treści z naszej strony internetowej ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta użytkownika. Musimy zaznaczyć, że jako dostawca witryny i jej stron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Instagram.

Korzystanie z wtyczki Instagram jest oparte na art. 6 sekcja 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu Instagrama o ochronie danych osobowych pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. narzędzia analizy i reklama

Statystyki WordPress

Ta strona wykorzystuje narzędzie WordPress Stats w celu statystycznej analizy informacji o dostępie użytkownika. Dostawcą rozwiązania jest Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats używa plików cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z tej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Państwa adres IP jest anonimowy po przetworzeniu danych i przed ich zapisaniem.

"Pliki cookie WordPress Stats" pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Przechowywanie plików cookie "WordPress Stats" i korzystanie z tego narzędzia analitycznego jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie wzorców użytkowników, aby zoptymalizować ofertę internetową i reklamę operatora.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, że będą Państwo powiadamiani o każdym zamieszczeniu plików cookie i mogą Państwo zezwolić na pliki cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie, a także mogą Państwo aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcje tej strony mogą być ograniczone.

Mają Państwo możliwość sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu Państwa danych w przyszłości poprzez umieszczenie w Państwa przeglądarce pliku cookie opt-out, klikając na następujący link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

6. newsletter

Dane do biuletynu

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie, będziemy potrzebowali od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystamy wyłącznie w celu przesłania żądanej informacji i nie będziemy ich udostępniać osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Udzieloną zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail oraz wykorzystanie tych danych do wysyłki newslettera mogą Państwo w każdej chwili odwołać, np. poprzez kliknięcie na link "Anuluj subskrypcję" w newsletterze. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory.

Dane, które zarchiwizowałeś u nas w celu subskrypcji newslettera, będą przez nas archiwizowane do momentu wypisania się z newslettera. Po anulowaniu subskrypcji newslettera dane zostaną usunięte. Nie ma to wpływu na dane, które archiwizowaliśmy do innych celów.

Rapidmail

Ta strona internetowa wykorzystuje Rapidmail do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Niemcy.

Usługi Rapidmail mogą być, między innymi, wykorzystywane do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Dane, które podają Państwo w celu zapisania się do newslettera są archiwizowane na serwerach Rapidmail w Niemczech.

Jeśli nie chcą Państwo zezwolić na analizę przeprowadzaną przez Rapidmail, muszą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera. W każdej wiadomości newslettera podajemy link, dzięki któremu możesz to zrobić. Ponadto, bezpośrednio na stronie internetowej można zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Analiza danych przez Rapidmail

W celach analitycznych, wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem Rapidmail są oznaczone tak zwanym "Pikselem śledzącym", który łączy się z serwerami Rapidmail po otwarciu wiadomości e-mail. W ten sposób można ustalić, czy dany newsletter został rzeczywiście otwarty.

Z pomocą Rapidmail jesteśmy w stanie również określić, czy i jakie linki w wiadomości newsletterowej kliknął odbiorca. Wszystkie linki zintegrowane w e-mailu są tzw. linkami śledzącymi, które umożliwiają nam zliczanie kliknięć użytkownika.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat funkcji analizy Rapidmail, proszę kliknąć ten link: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Podstawa prawna

Dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać poprzez wypisanie się z newslettera. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce przed Państwa odwołaniem.

Okres przechowywania

Dane, które zarchiwizowałeś u nas w celu subskrypcji newslettera, będą przez nas archiwizowane do momentu wypisania się z newslettera. Po anulowaniu subskrypcji newslettera dane zostaną usunięte z naszych serwerów oraz serwerów CleverElements. Nie ma to wpływu na dane, które archiwizowaliśmy do innych celów.

Więcej szczegółów można znaleźć w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych firmy Rapidmail pod adresem: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy umowę z Rapidmail, w której wymagamy od Rapidmail ochrony danych naszych klientów i powstrzymania się od udostępniania tych danych stronom trzecim. Z umową tą można zapoznać się pod następującym linkiem: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf.

7 Wtyczki i narzędzia

Mapy Google

Poprzez API ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Map Google, adres IP użytkownika musi zostać zapisany. Z reguły informacje te są przekazywane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony nie ma wpływu na transfer danych.

Korzystamy z Google Maps, aby zaprezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i ułatwić znalezienie lokalizacji ujawnionych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy "Google reCAPTCHA" (zwanej dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. informacje wprowadzane do formularza kontaktowego) są podawane przez człowieka czy przez automatyczny program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających stronę na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. Do tej analizy reCAPTCHA analizuje różne dane (np. adres IP, czas spędzony na stronie przez odwiedzającego lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są informowani o tym, że analiza jest w toku.

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. W uzasadnionym interesie operatora strony internetowej leży ochrona jej zawartości przed nadużyciami ze strony zautomatyzowanych systemów szpiegostwa przemysłowego oraz przed SPAMem.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz oświadczenie Google o ochronie danych osobowych można znaleźć pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=en i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.