1. Přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace vám poskytnou snadno ovladatelný přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Termín "osobní údaje" zahrnuje všechny údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů, které jsme zahrnuli pod tuto kopii.

Záznam dat na našich webových stránkách

Kdo je odpovědnou stranou za zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách (tj. "správce")?

Údaje na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webových stránek, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v sekci "Informace vyžadované zákonem" na těchto webových stránkách.

Jak zaznamenáme vaše údaje?

Vaše údaje shromažďujeme v důsledku vašeho sdílení vašich údajů s námi. To mohou být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Naše IT systémy automaticky zaznamenávají další data při návštěvě našich webových stránek. Tyto údaje zahrnují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas, kdy byla stránka přístupná). Tyto informace jsou zaznamenávány automaticky při přístupu na naše webové stránky.

K jakým účelům vaše údaje používáme?

Část informací je generována, aby bylo zaručeno bezchybné poskytování webových stránek. K analýze uživatelských vzorců lze použít další data.

Jaká práva máte, pokud jde o vaše informace?

Máte právo kdykoli obdržet informace o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních údajů, aniž byste museli platit poplatek za takové zveřejnění. Máte také právo požadovat, aby vaše údaje byly opraveny, zablokovány nebo vymýceny. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat pod adresou zveřejněnou v sekci "Informace vyžadované zákonem" na těchto webových stránkách, pokud máte dotazy týkající se této nebo jiných problémů souvisejících s ochranou údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dohlížejícího orgánu.

Za určitých okolností máte navíc právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů v části "Právo na omezení zpracování údajů".

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto webových stránek a jejich stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji na navážeme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Kdykoli používáte tuto webovou stránku, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které mohou být použity k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme, a také účely, pro které tyto údaje používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem jsou informace shromažďovány.

Tímto vás informujeme, že přenos dat přes internet (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) může být náchylný k bezpečnostním mezerám. Není možné zcela chránit data před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědné straně (označované jako "správce" v GDPR)

Správce zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Alexandr Kuhlmann

Telefon: 0234 544493-54
E-mail: kuhlmann@ecofinia.de

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a zdrojích pro zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Široká škála transakcí zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Můžete také kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám již dali. K tomu jste povinni pouze zaslané neformální oznámení e-mailem. Tím není dotčena zákonnost shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším zrušením.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech; právo vznést námitku proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

V případě, že jsou údaje zpracovávány na základě čl. 6 Sekty. 1 lit. e nebo f GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě důvodů vyplývajících z vaší jedinečné situace. To platí i pro jakékoli profilování založené na těchto ustanoveních. Chcete-li určit právní základ, na kterém je založeno jakékoli zpracování údajů, přečtěte si toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud zaehláte námitku, nebudeme již zpracovávat vaše dotčené osobní údaje, pokud nebudeme mít možnost předložit přesvědčivé důvody pro ochranu hodné zpracování vašich údajů, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud účelem zpracování je uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků (námitka podle čl. 21 Sect. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich dotčených osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí i pro profilování v rozsahu, v jakém je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou následně používány pro účely přímé reklamy (námitka podle čl. 21 Sect. 2 GDPR).

Právo zaehlásit stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR jsou subjekty údajů oprávněny podat stížnost u dozorčí agentury, zejména v členském státě, kde obvykle zachovávají bydliště, místo práce nebo místo, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost je v platnosti bez ohledu na jakékoli jiné správní nebo soudní řízení, které je k dispozici jako právní postih.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom předali veškeré údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy, která bude předána vám nebo třetí straně v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud byste požadovali přímý přenos údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL a/nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo dotazy, které nám odešlete jako provozovatel webových stránek, používá tato webová stránka buď šifrovací program SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte tak, že zkontrolujete, zda se řádek adresy prohlížeče přepne z "http://" na "https://" a také podle vzhledu ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Informace o, zablokování, opravě a eradikaci údajů

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o svých archivovaných osobních údajích, jejich zdroji a příjemcích, jakož i účel zpracování vašich údajů. Můžete mít také právo na opravu, zablokování nebo vymýcení vašich údajů. Máte-li dotazy týkající se tohoto předmětu nebo jakékoli jiné dotazy týkající se osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části "Informace vyžadovány zákonem".

Právo požadovat omezení zpracování

Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto tímto s tím nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části "Informace vyžadovány zákonem". Právo požadovat omezení zpracování platí v následujících případech:

  • V případě, že byste měli zpochybnit správnost vašich námi archivovaných údajů, budeme obvykle potřebovat nějaký čas na ověření tohoto nároku. V době, kdy toto vyšetřování probíhá, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů vedeno nezákonným způsobem, máte možnost požadovat omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na vymýcení těchto údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme a vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymýcení.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 Sekty. 1 GDPR, vaše práva a naše práva budou muset být vzájemně posouděny. Pokud nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich archivace – zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo nároku, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiných fyzických osob nebo právnických osob nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu uvedených Evropskou unií nebo členským státem EU.

Odmítnutí nevyžádaných e-mailů

Tímto vznést námitku proti použití kontaktních informací zveřejněných ve spojení s povinnými informacemi, které mají být poskytnuty v sekci "Informace vyžadovány zákonem", k tomu, aby nám byly zasílány propagační a informační materiály, které jsme výslovně nepožádali. Provozovatelé těchto webových stránek a jejich stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání propagačních informací, například prostřednictvím SPAM zpráv.

3. Zaznamenávání údajů na našich webových stránkách

Koláčky

V některých případech naše webové stránky a jejich stránky používají tzv. cookies. Soubory cookie nezpůsobují žádné poškození vašeho počítače a neobsahují viry. Účelem souborů cookie je učinit naše webové stránky uživatelsky přívětivějšími, efektivnějšími a bezpečnějšími. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny do vašeho počítače a uloženy vaším prohlížečem.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. Po vašem odchodu z našich stránek jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení archivovány, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek.

Nastavení vašeho prohlížeče můžete upravit, abyste se ujistili, že jste upozorněni při každém umístění souborů cookie, a abyste mohli přijímat soubory cookie pouze v konkrétních případech nebo vyloučit přijímání souborů cookie pro konkrétní situace nebo obecně a aktivovat automatické smazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, mohou být funkce těchto webových stránek omezeny.

Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro provedení transakce elektronických komunikací nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. funkce nákupního košíku), jsou uloženy na základě čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb provozovatele. Pokud by měly být uloženy jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašich vzorců procházení), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů řešeny samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel těchto webových stránek a jejich stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky sděluje. Informace zahrnují:

  • Typ a verze použitého prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Adresa URL referreru
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas dotazu serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje se zaznamenávají na základě čl. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci webových stránek provozovatele. Aby toho bylo dosaženo, musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám odešlete dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, informace uvedené v kontaktním formuláři a veškeré kontaktní údaje v něm uvedené budou uloženy za účelem vyřidání vašeho dotazu a v případě, že budeme mít další dotazy. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tedy probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 Sekta 1 lit. a GDPR). Máte právo kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám již dali. K tomu jste povinni pouze zaslané neformální oznámení e-mailem. Tím není dotčena zákonnost shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším zrušením.

Informace, které jste zadali do kontaktního formuláře, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o vymýcení údajů, nezrušte svůj souhlas s archivací údajů nebo pokud účel, pro který jsou informace archivovány, již neexistuje (např. poté, co jsme uzavřeli naši odpověď na váš dotaz). Tím nejsou dotčeny žádné závazné právní předpisy – zejména retenční lhůty.

Registrace na těchto webových stránkách

Máte možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách, abyste mohli používat další funkce webových stránek. Údaje, které zadáte, použijeme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, ke které jste se zaregistrovali. Požadované informace, které požadujeme v době registrace, musí být zadány v plném rozsahu. V opačném případě registraci zamítáme.

Abychom vás informovali o důležitých změnách rozsahu našeho portfolia nebo v případě technických úprav, použijeme e-mailovou adresu poskytnutou během procesu registrace.

Údaje zadané během procesu registrace budeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu (čl. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Máte právo kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám již dali. K tomu jste povinni pouze zaslané neformální oznámení e-mailem. Tím není dotčena zákonnost shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším zrušením.

Údaje zaznamenané během procesu registrace budeme ukládat, dokud budete zaregistrováni na našich webových stránkách. Následně se tyto údaje vymazou. Tím nejsou dotčeny povinné zákonné povinnosti uchovávání.

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro založení, organizaci obsahu nebo změnu právního vztahu (inventář údajů). Tato opatření jsou prováděna na základě čl. 1 lit.b GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních žalob. Osobní údaje týkající se používání našich webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné k tomu, aby uživatelé mohli tyto služby využívat a účtovat za ně.

Shromážděné údaje o zákaznících budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymýceny. Tím nejsou dotčeny žádné zákonné mandáty k uchovávání.

Přenos dat po uzavření smluv o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje sdílíme s třetími stranami pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti s nakládáním se smlouvou; například s finanční institucí pověřenou zpracováním plateb.

K dalšímu předání údajů nesmí dojít nebo k němu dojde pouze v případě, že jste s předáním výslovně souhlasili. K žádnému sdílení vašich údajů s třetími stranami v případě neexistence vašeho výslovného souhlasu, například pro reklamní účely, nedojde.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 Sekta. 1 lit.b GDPR, které umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo pro předsmluvní jednání.

4. Sociální média

Zásuvný modul Instagram

Do našich webových stránek jsme integrovali funkce platformy veřejnoprávních médií Instagram. Tyto funkce nabízí Společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete kliknout na tlačítko Instagram a propojit obsah z našich webových stránek se svým profilem Instagram. To instagramu umožňuje přidělit vaši návštěvu našich webových stránek vašemu uživatelskému účtu. Musíme poukázat na to, že my jako poskytovatel webových stránek a jejich stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů a jejich použití společností Instagram.

Použití modulu plug-in Instagram je založeno na čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na tom, aby byl na sociálních médiích co nejviditelnější.

Další informace o tomto tématu naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram na adrese: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Analytické nástroje a reklama

Statistiky WordPress

Tato webová stránka používá statistiky nástrojů WordPress za účelem statistické analýzy informací o přístupu uživatelů. Poskytovatelem řešení je Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats používá soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analyzovat používání těchto webových stránek. Informace generované soubory cookie týkající se používání našich webových stránek jsou uloženy na serverech ve Spojených státech. Vaše IP adresa je po zpracování a před uložením údajů anonymována.

Soubory cookie "WordPress Stats" zůstanou ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

Ukládání souborů cookie "WordPress Stats" a použití tohoto analytické nástroje jsou založeny na čl. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymní analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace webových nabídek a reklamy provozovatele.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli upozorněni při umístění souborů cookie a soubory cookie mohli povolit pouze v určitých případech nebo vyloučit přijetí souborů cookie v určitých případech nebo obecně a můžete také aktivovat automatické smazání souborů cookie po zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, mohou být funkce těchto webových stránek omezeny.

Máte možnost vznést námitku proti shromažďování a používání vašich údajů pro budoucí důsledky umístěním souboru cookie pro odhlášení do prohlížeče kliknutím na následující odkaz: https://www.quantcast.com/opt-out/.

6. Newsletter

Údaje o bulletinu

Pokud se chcete přihlásit k odběru newsletteru nabízeného na těchto webových stránkách, budeme od vás potřebovat e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a souhlasíte s přijetím newsletteru. Žádné další údaje se neshromažďují ani neshromažďují pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje použijeme pouze pro zasílání požadovaných informací a tyto údaje nebudeme sdílet s žádnými třetími stranami.

Zpracování informací zadála do formuláře odběru newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). Souhlas s archivací údajů, e-mailovou adresou a použitím těchto informací pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například kliknutím na odkaz "Odhlásit odběr" v newsletteru. Tím není dotčena zákonnost všech transakcí zpracování údajů, které se dosud uskutečnily.

Údaje, které u nás archivujete pro účely odběru newsletteru, budeme archivovat, dokud se neodhlásíte z odběru newsletteru. Jakmile zrušíte předplatné newsletteru, údaje budou vymazány. Tím nejsou dotčeny údaje, které jsme archivoval pro jiné účely.

Rychlá pošta

Tato webová stránka používá Rapidmail pro zasílání newsletterů. Poskytovatelem je rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Německo.

Služby Rapidmail lze mimo jiné použít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru newsletteru, jsou archivovány na serverech Rapidmail v Německu.

Pokud nechcete povolit analýzu rapidmailem, musíte se odhlásit z odběru newsletteru. V každé zprávě newsletteru vám na to poskytneme odkaz. Kromě toho se můžete také odhlásit z odběru newsletteru přímo na webových stránkách.

Analýza dat pomocí Rapidmail

Pro analytické účely jsou e-maily zasílané prostřednictvím rapidmailu označeny tzv. "Tracking Pixel", který se po otevření e-mailu připojuje k serverům Rapidmailu. V důsledku toho je možné určit, zda byl e-mail s bulletinem skutečně otevřen.

S pomocí Rapidmailu jsme také schopni určit, zda a které odkazy ve zprávě newsletteru příjemce klikl. Všechny odkazy integrované do e-mailu jsou tzv. Sledovací odkazy, které nám umožňují počítat vaše kliknutí.

Další podrobnosti o funkcích analýzy rapidmailu naleznete na tomto odkazu: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Právní základ

Údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 Sekta 1 lit. a GDPR).  Jakýkoli souhlas, který jste kdykoli dali, můžete odvolat tím, že se odhlásíte z odběru newsletteru. Tím není dotčena zákonnost jakýchkoli transakcí zpracování údajů, které se uskutečnily před vaším zrušením.

Doba skladování

Údaje, které u nás archivujete pro účely odběru newsletteru, budeme archivovat, dokud se neodhlásíte z odběru newsletteru. Jakmile zrušíte předplatné newsletteru, budou údaje vymazány z našich serverů i z serverů CleverElements. Tím nejsou dotčeny údaje, které jsme archivoval pro jiné účely.

Další podrobnosti naleznete v nařízeních o ochraně osobních údajů společnosti Rapidmail na adrese: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Plnění smlouvy o zpracování údajů

Uzavřeli jsme smlouvu se společnosti Rapidmail, ve které požadujeme, aby rapidmail chránil data našich zákazníků a zdržel se sdílení těchto údajů s třetími stranami. Tuto smlouvu můžete zkontrolovat pod následujícím odkazem: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf.

7. Zásuvné moduly a nástroje

Mapy Google

Prostřednictvím rozhraní API používá tato webová stránka mapovací službu Mapy Google. Poskytovatelem je Společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li povolit používání funkcí Map Google, musí být uložena vaše IP adresa. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou archivovány. Provozovatel těchto webových stránek nemá nad přenosem dat žádnou kontrolu.

Mapy Google používáme k tomu, abychom náš online obsah prezentovali přitažlivým způsobem a aby bylo snadné najít místa zveřejněná na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem definovaný v čl. 1 lit. f GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů v části: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je Společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Účelem reCAPTCHA je zjistit, zda údaje zadané na našich webových stránkách (např. informace zadané do kontaktního formuláře) jsou poskytovány lidským uživatelem nebo automatizovaným programem. ReCAPTCHA analyzuje chování návštěvníků webových stránek na základě různých parametrů. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro tuto analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé údaje (např. IP adresa, čas, který návštěvník webu strávil na webu, nebo pohyby kurzoru iniciované uživatelem). Údaje sledované během těchto analýz jsou předány společnosti Google.

reCAPTCHA analýzy běží výhradně na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou upozorněni, že probíhá analýza.

Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 sekty. 1 lit. f GDPR. Je v oprávněném zájmu provozovatelů webových stránek chránit internetový obsah provozovatele před zneužitím automatizovanými průmyslovými špionážními systémy a proti SPAMU.

Další informace o společnosti Google reCAPTCHA a o prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na těchto odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=en a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.